Stormflod - hvad gør du?

Har du brug for at anmelde en stormflod skade. Læs mere her.

DMI varsler stormflod

Det ser ud til, at vi snart får besøg af endnu en stormflod. Hvis du får en stormflodsskade, skal du anmelde den på naturskaderådets hjemmeside. Læs mere om hvordan du anmelder din skade her. 

 

Har du fået en skade ved stormfloden den 20. - 21. oktober 2023

Se kortet over stormflodområder her.

Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Afgørelsen er baseret på det foreliggende datagrundlag. Viser der sig efterfølgende forhold som berettiger hertil, kan Naturskaderådet træffe afgørelse om udvidelse af det stormflodsramte område.

En stormflodskade bliver opgjort efter Naturskaderådets regler, og har altså ikke noget med din forsikring hos os at gøre – dog er det en betingelse, at det skaderamte er brandforsikret.

Anmeld skaden til Naturskaderådet

Anmeld din stormflodskade her

Dette skal ske inden for 2 måneder fra begivenheden. 

Du guidet igennem anmeldelsen via ”naturskadebasen”.

Når der er tale om stormflod, bliver skaden opgjort og erstattet efter Naturskaderådets regler, men selve skadebehandlingen varetages af os - dit forsikringsselskab, der har brandforsikringen.

Vi får automatisk besked om din anmeldelse til Naturskaderådet, og varetager herefter skadebehandlingen og en evt. bestigelse af skaderne. Vurderer Naturskaderådet, at der ikke har været stormflod hos dig, får du besked herom via den e-mailadresse, du har tastet ved anmeldelsen.

Hvad kan du selv gøre?

Først og fremmest skal du forsøge at begrænse skaden mest muligt. Brug din sunde fornuft. 

Før skaden: 

 • Luk døre, vinduer, spjæld mv.
 • Afspær for vandet med håndklæder, sække, plader el.lign.
 • Flyt de ting, der er i risiko for at få vandskader til et andet sted med mindre risiko for vandskade.

Efter skaden: 

 • Flyt ting der står i vand eller er ødelagt af vand til et tørt sted.
 • Få vandet væk.
 • Sæt udtørring i gang. Tænd for varmen i de vandskadede rum og luft ud.  
 • Igangsæt affugtning enten selv eller kontakt et skadeservicefirma.
 • Igangsæt eventuelle nødreparationer.

Kort om ordningen hos Naturskaderådet

Du kan læse alt om ordningen, reglerne for erstatning og få oplysning om Naturskaderådets stillingtagen til stormflod på Naturskaderådets hjemmeside: naturskaderaadet.dk

Skader der ikke er dækket

Ordningen dækker ikke alt – her er et overblik over de ting, der ikke er omfattet af ordningen. Skaderne på disse ting, er altså for din egen regning:

 • Indirekte tab, fx driftstab, tab lejeindtægt, uafholdt ferie mv.
 • Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.
 • Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.
 • Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr.
 • Jord.
 • Saltskadede afgrøder.
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige.
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.
 • Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven.
 • Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift.
 • Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.
 • Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.

Selvrisiko

Hus og ejendomme:

 • Private ejendomme: 5%, min 5.000 kr. og max 30.000 kr.
 • Fritids- og sommerhuse: 10%, min. 10.000 kr. og max 50.000 kr.
 • Erhvervsejendomme: 14%, min. 14.000 kr.

Indbo og løsøre:

 • Privat indbo i helårsbolig/sommerhus godkendt og anvendt til helårsbolig: 5%, min. 5.000 kr. og max 30.000 kr.
 • Privat indbo i fritids- og sommerhus: 5%, min. 5.000 kr. og max 50.000 kr.
 • Erhvervsløsøre: 14%, min. 14.000 kr.

Der er ingen selvrisiko på skadebegrænsning.

Skaderne registreres i BBR, så snart der er sket udbetaling fra stormflodsordningen.

Genhusning - kun for privatpersoner

Ordningen erstatter nødvendige omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Erstatning til genhusning ydes i maksimalt 2 år, og erstatningen kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned. Sker genhusning ved etablering af en midlertidig beboelse på skadesstedet i form af beboelsespavilloner el.lign., kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 24.000 kr. til dækning heraf.

Der ydes kun erstatning for privatpersoners omkostninger til genhusning. 

Skimmelsvamp – kun for privatpersoner

Ordningen erstatter nødvendige omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod.

Der ydes kun erstatning for privatpersoners omkostninger til skimmelsvamp og der er en anmeldelsesfrist på 9 måneder fra du har afgørelsen om dækning efter stormflod/oversvømmelse.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Du kan læse mere om stormflod på Naturskaderådets hjemmeside.

Har du spørgsmål til stormflod, er du også velkommen til at kontakte vores skadeafdeling alle hverdage kl. 9-15 på 33 45 75 75.

Har du akut brug for hjælp uden for åbningstid, kan du ringe på 72 26 76 19.